Terms and Conditions

: Add a Flower

: Turturduva | Isabell N Wedin

: Lillegård

The following information will be in Swedish, for English – please contact: support@uniquepartyplanning.se

Användarvillkor

Avtal mellan Unique Party Planning Sweden AB och Användare av Plattformen

 

1. Inledning

Plattformen: Unique Party Planning Sweden AB (nedan kallad Unique Party Planning Sweden AB”) Org.nr: 559392-5026 driver en digital plattform för marknadsföring och förmedling av tjänster och produkter inom fest och event via webbplatsen www.uniquepartyplanning.se (nedan kallad “Plattformen”). Plattformen riktar sig till personer över 18 år. 

Användare av Plattformen: Både fysiska och juridiska personer/näringsidkare kan använda Plattformen. Användare kan bland annat agera i egenskap av “Kund” (köpare) eller “Partner” (säljare). Dessa Användarvillkor gäller för alla typer av Användare av Plattformen. 

Omfattning: Dessa Användarvillkor omfattar bland annat de regler och den ansvarsfördelning som gäller mellan Kund och Partner, samt mellan Användare och Unique Party Planning Sweden AB. 

Godkännande av villkoren: Genom att använda Plattformen, accepterar Användaren de vid var tid gällande Användarvillkoren. Användare i egenskap av fysisk person intygar även att denne är minst 18 år och att denne har rätt att självständigt ingå detta juridiskt bindande avtal. Om Användaren inte godkänner villkoren, ska Användaren omedelbart upphöra med att använda Plattformen.

 

2. definitioner

Följande begrepp ska ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

Plattformen: uniquepartyplanning.se.

Användare: Fysisk eller juridisk person som använder Plattformen.

Partner: näringsidkare/juridisk person som har anslutits till Plattformen genom att ha ingått ett partneravtal med Unique Party Planning Sweden AB och som säljer sina Tjänster/Produkter via sin egen webbutik som är integrerad i Plattformen.

Kund: Per Användare som genomför köp/beställning av de Tjänster/Produkter som tillhandahålls via Plattformen.

Tjänster/Produkter: De Tjänster/Produkter som en Kund köper genom Plattformen. 

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Samtliga referenser till begreppen “personuppgifter“, “behandling“, “registrerade“, “personuppgiftsansvarig“, “personuppgiftsbiträde“, “personuppgiftsincident” och “tillsynsmyndighet“, ska ha samma mening och innebörd som framgår av definitionslistan i artikel 4 i GDPR. 

SCC: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

 

3. Partnerns ansvar 

Korrekt information: Partnern ansvarar ensamt för att tillägga korrekt och aktuell informationen om sig själv och sina Tjänster/Produkter i sin partnerprofil Plattformen. Partnern har en skyldighet att visa uppdaterad och korrekt tillgänglighet.

Partnerns egna villkor: Partnern ansvarar för att lägga till sina egna villkor i sin partnerprofil i Plattformen, som blir bindande mellan Partnern och Kund när Kunden köper/beställer Partnerns Produkter/Tjänster via Plattformen. Bland annat: köpevillkor, leveransvillkor, reklamationsvillkor, villkor för ångerrätt m.m.

Självständig näringsidkare: Partnern säljer Tjänsterna/Produkterna via Plattformen i eget namn, för egen räkning, i egenskap av självständig näringsidkare. Detta innebär att Partnern ensamt ansvarar för utförandet av tjänsterna, leveransen av produkterna, kvalitén, paketering, reklamationshantering m.m. samt för all kontakt med Kunder som inte rör Unique Party Planning Sweden AB:s marknadsföring eller förmedling av Tjänsterna/Produkterna via Plattformen. Partnern ansvarar tillfullo för leverans av beställd Produkt och/eller utförande av beställd Tjänst, hänförliga reklamationsärenden, returer/ångerrätt, dröjsmål m.m.

Följa tillämplig lag: Partnern ansvarar för att dennes Tjänster/Produkter uppfyller kraven som gäller enligt vid var tid tillämplig lagstiftning, exempelvis men inte enbart avseende produktsäkerhet, miljö och hälsa. Partnern ansvarar också för att dennes Tjänster/Produkter, marknadsföring, varumärken m.m. inte utgör intrång i tredje parts immateriella rättigheter. 

Försäkringar: Partnern ska även inneha alla erforderliga och relevanta försäkringar för sin verksamhet, exempelvis ansvarsförsäkring, produktförsäkring m.m.

Fackmässigt utförande av Tjänst: Om en Kund beställer en Tjänst från Partnern, ska Partnern utföra Tjänsten fackmässigt, med omsorg, enligt Kundens önskemål, inom den tidpunkt/tidsram som avtalats med Kunden samt i övrigt i enlighet med god affärssed.

Reklamations- och returhantering: Partnern ansvarar ensamt för att hantera reklamationer och returer avseende de Tjänster/Produkter som Partnern tillhandahåller. Partnern ansvarar för att återbetala Kunden vid godkänd reklamation/retur.

 

4. Unique Party Planning Sweden AB:s roll

Förmedlare: Unique Party Planning Sweden AB tillhandahåller enbart Plattformen, och är inte en part i avtal som ingås mellan en Kund och en Partner. Unique Party Planning Sweden AB agerar enbart som förmedlare av Plattformen och Partnern står därmed ensamt som avtalspart i köpeavtalet som ingås mellan Partnern och köpare via Plattformen. 

Inga garantier: Unique Party Planning Sweden AB lämnar inte några som helst garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Användare använder Plattformen av fri vilja och på egen risk.

5. Kundens ansvar

Korrekt information: Kunden ansvarar ensamt för att uppge korrekt kontaktinformation, leveransinformation och eventuell övrig information som Partnern efterfrågar i samband med köp/beställning som genomförs via Plattformen. Varken Unique Party Planning Sweden AB eller Partnern kan hållas ansvarig för om Kunden uppger felaktig eller ofullständig information och det påverkat leveransen/utförandet av det som Kunden har beställt. 

Godkännande av Partnerns villkor: Kunden intygar härmed att denne är medveten om att det är Kundens eget ansvar att ta reda på vilka regler, bestämmelser och villkor som Partnern tillämpar, innan Kunden genomför köp/beställning av Partnerns Tjänster/Produkter via Plattformen. Kunden är medveten om att Kunden accepterar Partnerns villkor som framgår på partnerprofilen i samband med köp/beställning av Partnerns Tjänster/Produkter.

Returer och reklamationer: Kunden ansvarar för att returnera Produkter som Partnern ansvarar för till Partnern, oavsett orsaken till returen. Returer ska inte under några som helst omständigheter ske till Unique Party Planning Sweden AB. Kunden ansvarar även för att reklamera direkt till Partnern. 

 

6. Köp/Beställning och betalning

Köp/Beställning: De Tjänster/Produkter som förmedlas via Plattformen, köps/beställs genom Plattformen.  Ett bindande avtal avseende köpet/beställningen ingås när Kunden har tagit emot en orderbekräftelse.

Betalning: Betalning för köp/beställning av de Tjänster/Produkter som förmedlas via Plattformen kan ske genom den vid var tid gällande betalningsmetoden som är integrerad i Plattformen eller genom faktura som utfärdas av Partnern. 

Öppet köp / Bytesrätt: Kunden har enbart rätt till öppet köp eller bytesrätt, om det uttryckligen framgår i Partnerns villkor.

Garanti: Om en Tjänst/Produkt omfattas av garanti, ska det uttryckligen framgå i Partnerns villkor.

 

7. Priser och rabatter

Priser: Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt. Priset som framgår för Tjänster/Produkter, samt eventuella fraktkostnader, kan när som helst ändras. Det pris som framgår i kassan vid beställningstillfället är det aktuella priset som gäller för köpet/beställningen. 

Rabatter: Eventuella rabatter är giltiga enbart inom den begränsade tiden som anges i rabatterbjudandet och kan inte kombineras med andra rabatter eller lösas in mot kontanter, såvida det inte uttryckligen framgår annat. För att utnyttja en rabatt, måste rabatten anges i samband med betalningen före beställningens slutförande samt inom rabattens giltighetsperiod. Rabatterbjudanden kan enbart nyttjas en (1) gång per beställningstillfälle.

 

8. Support och underhåll

Support: Unique Party Planning Sweden AB är Plattformens administratör. Frågor om Plattformen kan skickas till supporten via följande e-post: support@uniquepartyplanning.se. 

Underhåll: Unique Party Planning Sweden AB strävar efter att Plattformen ska vara tillgänglig för användning dygnet runt under årets alla dagar. Plattformen uppdateras löpande, men det kan förekomma tekniska komplikationer och störningar. Unique Party Planning Sweden AB har rätt att stänga av tillgången till Plattformen för att vidta åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. 

Avhjälpande: Om det förekommer fel i Plattformen, ska Unique Party Planning Sweden AB efter bästa förmåga, inom skälig tid och i den mån det är möjligt, försöka avhjälpa eventuella fel eller brister. Sådana avbrott i Plattformen kan inträffa utan att Partnern blir informerad om det i förväg. Eventuellt bristande tillgång till Plattformen, till exempel på grund av fel, avbrott, underhåll eller liknande, ger inte rätt till ersättning, avdrag, återbetalning, skadestånd eller annan kompensation. 

 

9. Ångerrätt och reklamation

Ångerrätt: Konsumenter har enligt huvudregeln i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”distansavtalslagen”) rätt till 14 dagar ångerrätt. Det finns dock undantag enligt lagen, som innebär att ångerrätten i vissa fall inte gäller. Partnern ansvarar för att tillhandahålla information om eventuell ångerrätt är tillämplig avseende de Tjänster/Produkter Partnern tillhandahåller och ansvarar själv för att följa bestämmelserna i distansavtalslagen. 

Reklamation: Konsumenter har rätt att reklamera fel eller brister i upp till tre (3) år enligt svensk konsumentskyddslagstiftning. Detta gäller under förutsättning att konsumenten meddelar felet eller bristen inom skälig tid efter att det upptäcks. Kunden ansvarar för att bevara orderbekräftelse och kvitto från sitt köp, eftersom underlaget kan behövas inför en reklamation. Reklamationer som sker inom två (2) månader från det att de upptäcks, anses ha inkommit inom skälig tid. Reklamationer ska ske till ansvarig Partner och hanteras av Partnerns, i enlighet med Partnerns egna rutiner och villkor för reklamationshantering.

 

10. Personuppgiftsbehandling

Unique Party Planning Sweden AB behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR, och är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som utförs av Unique Party Planning Sweden AB eller för Unique Party Planning Sweden AB:s räkning. Mer information om behandlingen finns att läsa i Unique Party Planning Sweden AB:s Integritetspolicy via följande länk: uniquepartyplanning.se/terms-conditions/#tab_privacy-policy.

Unique Party Planning Sweden AB anlitar underleverantörer som en del av tillhandahållandet av Plattformen. Exempelvis hostingleverantör, serverleverantör, webbutvecklare, affärssystem m.m. Unique Party Planning Sweden AB kan behöva dela personuppgifter med anlitad underleverantör i enlighet med GDPR, om det är nödvändigt. I sådana fall ingås ett personuppgiftsbiträdesavtal innan personuppgifter blir delade. Användaren accepterar härmed att Unique Party Planning Sweden AB anlitar underleverantörer för att tillhandahålla Plattformen och fullgöra sina avtalsenliga och rättsliga förpliktelser, och ger härmed Unique Party Planning Sweden AB ett allmänt förhandstillstånd till sådant anlitande.

11. Cookies

Plattformen använder cookies för att bland annat förbättra användarupplevelsen och för att kunna förbättra Plattformen. Mer information om hur cookies används finns att läsa i cookiepolicyn via följande länk: https://uniquepartyplanning.se/terms-conditions/#tab_cookies

12. Immateriella rättigheter 

Unique Party Planning Sweden AB äger samtliga immateriella rättigheter som hör till Plattformen, såsom domänen, företagsnamnet, logotypen och verksamheten i övrigt. Unique Party Planning Sweden AB överlåter inga av sina immateriella rättigheter till någon annan med anledning av dessa Användarvillkor. 

Användare intygar härmed om att denne är medveten om att innehåll på Plattformen, såsom texter och bilder, är immaterialrättsligt och upphovsrättsligt skyddat enligt lag och att sådant inte får användas utan godkännande från innehavaren av sådan rättighet.

13. Friskrivning

Användare av Plattformen godkänner härmed att Unique Party Planning Sweden AB kan inte hållas ansvarig för vare sig direkta eller indirekta skador och/eller förluster som uppstått för Användare eller tredje part, oavsett hur skadan uppstår. Unique Party Planning Sweden AB friskriver sig härmed från allt ansvar, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Denna friskrivning begränsar dock inte Unique Party Planning Sweden AB:s ansvar enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. 

14. Befrielsegrund

Parterna är befriade från skadeståndsansvar om fullgörandet av avtalsförpliktelse förhindras på grund av situation av force majeure-karaktär såsom exempelvis, men inte uteslutande, epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, strejk, eldsvåda, krig, mobilisering, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför parts kontroll och vars följder part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. När hindret upphör, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

15. ändringar

Ändringar i Plattformen: Unique Party Planning Sweden AB har rätt att när som helst, fritt ändra Plattformens design, funktioner, innehåll, layout och liknande, utan föregående meddelande därom.

Ändringar i tjänsterna: Unique Party Planning Sweden AB har rätt att när som helst, förändra utbudet av sina tjänster, erbjuda nya tjänster, tilläggstjänster och rätt att upphöra med tillhandahållandet av sina tjänster.

Ändringar i Användarvillkoren: Unique Party Planning Sweden AB har rätt att när som helst göra uppdatera och ändra dessa Användarvillkor vid behov, exempelvis för att förtydliga innehållet, vid erbjudande av nya tjänster eller tilläggstjänster, om det är påkallat på grund av lagändring, myndighetsbeslut, förordningar eller avser att skydda Parterna, Plattformen eller om det är påkallat av tekniska-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Eventuella ändringar träder i kraft i samband med att ändringarna har blivit publicerade på Plattformen, såvida inte ändringarna väsentligen påverkar Användarens rättigheter eller i övrigt kräver Användarens samtycke. 

Om ändringarna väsentligen påverkar Användarens rättigheter eller i övrigt kräver Användarens samtycke, träder sådana villkorsändringarna ikraft trettio (30) dagar efter att de har kommunicerats till Användaren. Om Användaren inte godkänner villkoren kan Användaren avsluta sitt eventuella användarkonto och upphöra med användningen av Plattformen. Om Användaren fortsätter att använda Plattformen efter att ändringarna träder ikraft, innebär det att Användaren godkänner de uppdaterade villkoren. Den senaste avtalsversionen finns alltid publicerad på Plattformen: https://uniquepartyplanning.se/terms-conditions/. 

16. Övriga bestämmelser

Meddelanden: Meddelanden som rör dessa Användarvillkor kan kommuniceras via Plattformen eller via e-post. 

Överlåtelse: Unique Party Planning Sweden AB, men inte Användare, har rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Användarvillkoren, till en tredje part.

Ogiltig bestämmelse: Om skiljenämnd eller domstol skulle finna att bestämmelse i Användarvillkoren är ogiltig, ska detta inte innebära att Användarvillkoren i dess helhet är ogiltigt. Istället ska nödvändiga justeringar av Användarvillkoren ske, för att vidmakthålla dess syfte, struktur och anda. 

Felskrivningar: Unique Party Planning Sweden AB har rätt att när som helst korrigera eventuella upptäckta felskrivningar som förekommer på Plattformen. Exempelvis felaktiga produktbeskrivningar, priser, lagerstatus osv. 

Bilder: De bilder som framgår på Plattformen anges enbart i illustrativt syfte och som ett exempel på tjänstens/produktens utförande/utseende. Användaren intygar härmed att denne är medveten om att bland annat nyanser och färger kan skilja sig åt mellan verklighet och bild.  

Bestämmelses ogiltighet: Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor skulle konstateras vara ogiltig av allmän domstol, allmänna reklamationsnämnden eller skiljedom, ska det inte påverka giltigheten eller tolkningen av de övriga bestämmelserna. Istället ska en ny bestämmelse formuleras i ljuset av och syftet med den ogiltiga bestämmelsen.

17. Lagval och tvistelösning

Dessa Användarvillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt. 

Tvister som uppstår mellan Användare och Unique Party Planning Sweden AB i anledning av tolkningen eller tillämpningen av avtalsvillkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska i första hand försöka avgöras direkt mellan Parterna. Om Parterna inte når en lösning av tvisten, kan den slutligt prövas och avgöras av allmän domstol i Malmö under förutsättning att inte annat följer av tvingande lag.

Tvister som uppstår mellan Kund och Partner, ska lösas mellan de tvistande parterna. Om tvisten inte kan lösas mellan de tvistande parterna, kan ärendet lyftas upp till Unique Party Planning Sweden AB. Unique Party Planning Sweden AB kan försöka lösa tvister i god tro och uteslutande baserat på egen tolkning av ärendet, utan bedömning av juridiska frågor, men har ingen skyldighet att försöka lösa eventuella tvister.

Användare i egenskap av konsumenter har rätt att även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som erbjuder alternativ tvistelösningsmetod. Mer information om detta finns via deras hemsida: www.arn.se. Konsument kan också lämna in klagomål via EU-kommissionens digitala plattform för medling http://ec.europa.eu/consumers/odr. Klagomål som inlämnas via EU-kommissionens digitala plattform kommer att vidarebefordras till rätt nationellt tvistlösningsorgan, som kommer att kontakta de tvistande parterna för att försöka lösa tvisten utanför domstol. 

The following information will be in Swedish, for English – please contact: support@uniquepartyplanning.se

INTEGRITETSPOLICY


Inledning

I denna integritetspolicy finns information om hur Unique Party Planning Sweden AB, Org.nr: 559392-5026, (nedan kallad “Unique Party Planning Sweden AB” och refererad till som “vi”, “vår”, “oss”) behandlar personuppgifter, i såväl strukturerad som ostrukturerad data.  

Den person som lämnar sina personuppgifter till oss, eller vars personuppgifter vi i övriga fall behandlar, är kallad för “registrerad” och refereras nedan till som “du”, “dig”, “din”.

Du lämnar dina personuppgifter till oss när du bland annat; 

 • genomför ett köp via uniquepartyplanning.se (nedan kallad “Plattformen”), 
 • kontaktar oss via telefon, e-post, sociala meder eller på annat sätt, 
 • registrerar ett användarkonto i Plattformen, 
 • registrerar din e-postadress för att ta emot nyhetsbrev från oss, 
 • ingår ett avtal med oss (köpeavtal, partneravtal, samarbetsavtal m.m.).

Vi vill att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar alla personuppgifter med varsamhet och i enlighet med bestämmelserna i GDPR. Personuppgifter som vi behandlar blir inte delade till obehöriga personer. 

I denna integritetspolicy kan du bland annat läsa om dina rättigheter enligt GDPR, vilka säkerhetsåtgärder vi tillämpar, vart personuppgifter blir lagrade m.m. 

Definitioner

Följande begrepp ska ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

Plattformen: uniquepartyplanning.se.

Användare: Den person som använder Plattformen.

Partner: Näringsidkare som tillhandahåller Tjänster/Produkter genom Plattformen.

Kund: Person som köper Tjänster/Produkter genom Webbplatsen.

Tjänster/Produkter: De Tjänster/Produkter som en Kund köper genom Plattformen. 

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Samtliga referenser till begreppen “personuppgifter“, “behandling“, “registrerade“, “personuppgiftsansvarig“, “personuppgiftsbiträde“, “personuppgiftsincident” och “tillsynsmyndighet“, ska ha samma mening och innebörd som framgår av definitionslistan i artikel 4 i GDPR. 

SCC: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

Personuppgiftsansvarig

Unique Party Planning Sweden AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning, och vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med GDPR (enligt principen om ansvarsskyldighet). 

Vi följer även de sju grundläggande dataskyddsprinciperna vid all behandling av personuppgifterna och våra medarbetare är medvetna om principerna.

Kategorier av personuppgifter

Enligt principen om uppgiftsminimering behandlar vi enbart personuppgifter som är adekvata, nödvändiga och relevanta för att uppfylla det ändamål som de blev insamlade för. Behandlingen av personuppgifterna sker bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (i enlighet med principen om ändamålsbegränsning).

Vi får tillgång till olika typer av personuppgifter när en person kontaktar oss, besöker Plattformen, genomför ett köp via Plattformen eller ingår ett avtal med oss. De vanligaste personuppgifterna vi behandlar är följande: 

 • Identifikationsuppgifter: förnamn, efternamn och personnummer.
 • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, postadress.
 • Demografiska uppgifter: arbetstitel, arbetsställe, kön. 
 • Finansiella uppgifter: köphistorik, skulder, krediter, transaktioner.
 • Övriga personuppgifter: När en person kontaktar vår kundtjänst/support, kan personuppgifter bli lämnade till oss. Vi får även tillgång till personuppgifter som Användare publicerar i Plattformen, exempelvis i skrift eller genom bilder som blir uppladdade.  

Ändamål och rättslig grund

De behandlingar av personuppgifter som vi utför sker med stöd i en rättslig grund i enlighet med GDPR. Du kan läsa mer om ändamålet med de vanligaste behandlingarna vi utför nedan, inklusive information om vilken rättslig grund som behandlingen grundas på. 

1. Vid besök av Plattformen: 

Vår Plattform är kopplad till tjänsten ”Google Analytics”, som är en tredjepartsapplikation. Genom denna koppling, får vi tillgång till information om hur Plattformen används av dess besökare och/eller användare. Exempelvis får vi tillgång till information och olika analyser om användares användning av Plattformen. Information om användningen som skickas till tredjepartsapplikationen är anonym och vi använder tredjepartsapplikationen för att förbättra Plattformen, våra tjänster och analysera användningen av Plattformen. 

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Kategorier av uppgifter vi får tillgång till: Åtkomsttid, tidzon, land, enhetsidentifiering, enhets-ID, operativsystem, operativversion. 

2. Vid köp som sker genom Plattformen:

Vi får tillgång till de personuppgifter som du registrerar i Plattformen i samband med att du genomför ett köp via Plattformen. 

Kategorier av personuppgifter: Order-ID, orderhistorik, leveransadress, e-post, annullerade och slutförda beställningar. Vi behandlar denna typ av information varje tillfälle som beställning sker via Plattformen. Informationen blir behandlad för att förbättra Plattformen och våra tjänster. Rättslig grund: Intresseavvägning.

Betalningsmetod, namn, efternamn, firma och pseudonymiserad kredit- / betalkortsinformation. Denna information behandlas av oss för att kunna spåra dina betalningar och koppla dem till dina beställningar, i syfte att kunna se till att det du köpt blir levererat till dig och att vi i övrigt fullgör de förpliktelser vi har gentemot dig enligt avtal som vi har ingått. Rättslig grund: Avtal. 

Enligt bokföringslagen (1999: 1078) är vi skyldiga att lagra och behandla bokföringsunderlag i enlighet med lagen, exempelvis kvitton och fakturor. Vi lagrar nödvändigt bokföringsmaterial så länge som lagen kräver det (minst sju år). Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

3. Vid registrering av Användarkonto i Plattformen:

När en Partner registrerar sig för att sälja tjänster/produkter genom Plattformen, får vi tillgång till information om Partnern, som kan vara en individ (fysisk person/näringsidkare) eller ett företag (juridisk person). Vi får även tillgång till information inklusive personuppgifter tillhörande den person som väljer att registrera ett Användarkonto i Plattformen. 

Rättslig grund: Avtal. 

Kategorier av personuppgifter: Förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-post, företagsnamn, organisationsnummer, försäljningsstatistik, betalningsinformation, kontaktinformation tillhörande kontaktperson och annan information som blir registrerad i användarprofilen. Dessa uppgifter behandlas av oss för att vi ska kunna kontakta Användaren och fullgöra de förpliktelser vi har enligt avtal.

Partner får tillgång till Kundernas kunduppgifter inklusive personuppgifter (namn, e-post, leveransadress), när en kund köper en produkt/tjänst som tillhandahålls av Partnern eller väljer att kontakta Partnern via Plattformen. Detta sker för att Partnern ska kunna fullgöra avtalet och leverera det som Kunden har köpt eller kommunicera med Kunden. Partnern har genom ett avtal med oss, åtagit sig skyldighet att enbart behandla personuppgifter i enlighet med GDPR, för ändamål med koppling till ärendet/köpet (leverans, reklamation, retur). Partnern får därmed inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål. Partnern agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde åt oss vid behandling av Kundernas personuppgifter, och det är vi som är personuppgiftsansvariga över personuppgifterna. 

Rättslig grund: Avtal.

Kategorier av personuppgifter: Förnamn, efternamn, e-post, adress, stad, telefonnummer, order-ID och orderinformation. Denna information delas med Partner, för att Partner ska hålla kontakt med Kunden, leverera det Kunden har beställt till Kunden, hantera reklamations- och returärenden, klagomål samt övriga åtaganden enligt Partneravtalet som ingåtts med oss. 

4. Vid registrering för mottagande av nyhetsbrev:

Du kan välja att lämna ett aktivt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter för ett visst ändamål. Exempelvis kan detta ske i samband med att du väljer att registrera din e-postadress för att ta emot nyhetsbrev från oss. Ett lämnat samtycke kan enligt GDPR när som helst återkallas, och då ska vi upphöra md behandlingen för det ändamålet. Du kan avsluta prenumerationen av nyhetsbreven genom att återkalla samtycket, vilket sker genom att klicka på avregistreringslänken som finns i nyhetsbrevet. Om du avregistrerar dig från mottagande av nyhetsbrevet, kommer din e-postadress att tas bort från listan med mottagare av nyhetsbrevet, men din e-postadress kommer att finnas lagrad i blocklista. Syftet med blocklistan är att tillse att de e-postadresser som finns i blocklisan inte ska få några nyhetsbrev. Om du även vill att din e-postadress blir borttagen från blocklistan, ber vi dig att kontakta oss för manuell borttagning, och i sådana fall kommer du att kunna ta emot nyhetsbrev från oss igen om samma e-postadress blir registrerad för mottagande av nyhetsbreven igen.

Rättslig grund: Samtycke.

Kategorier av personuppgifter: e-post. 

5. Vid kontakt med oss:

När du kontaktar oss via e-post, kontaktformulär, sociala medier, telefon eller på annat sätt, behandlar vi dina personuppgifter som du tillhandahåller till oss eller som vi på annat sätt får tillgång till genom sådan kontakt med dig. Behandlingen av personuppgifterna sker i sådana fall för att vi ska kunna veta vem vi är i kontakt med och för att hålla kontakten i ärendet. 

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Kategorier av personuppgifter: förnamn, efternamn, telefonnummer, adress, e-postadress, ID från sociala medier (om tillämpligt), meddelandeinnehåll.  

6. Övriga ändamål för personuppgiftsbehandling som vi utför:

Rättslig grund: Intresseavvägning: Vi kan behandla personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden intresseavvägning, under förutsättning att det inte utgör något intrång i din rätt till integritet och privatliv. Vi gör alltid en avvägning mellan å ena sidan vårt berättigade intresse för behandlingen i fråga, å andra sidan den registrerades rätt till integritet. Vår bedömning är att vi kan behandla personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden intresseavvägning, för nedan angivna ändamål (vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd i denna rättsliga grund):

  • förbättra och utveckla Plattformen, 
  • skydda våra rättigheter och egendom,
  • följa vid var tid gällande lagar och förordningar, 
  • genomföra direktmarknadsföring av våra tjänster,
  • säkerställa den tekniska funktionaliteten av Plattformen, 
  • kräva betalning för en förfallen fordran och anmäla en skuld,
  • samla in statistik, resultatmätningar m.m. avseende Plattformen,
  • genomföra uppföljning av våra tjänster med Kunder och Partners, 
  • administrera integrationen mellan Plattformen och tredje parts tjänster,
  • förhindra och skydda oss, Partners och Kunder mot missbruk, brott, bedrägeri, intrång eller annan skadegörelse av våra tjänster.

Lagring av personuppgifter

Lagringsplats: De personuppgifter vi behandlar och som vi är personuppgiftsansvariga över blir lagrade främst inom EU/EES (enligt principen om integritet och konfidentialitet). Om personuppgifter blir lagrade i ett land utanför EU/EES, ska vi tillse att sådan lagringsplats säkerställer en adekvat skyddsnivå och behandlar personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i GDPR (och/eller SCC i förekommande fall). 

Lagringstid: De personuppgifter som vi behandlar blir lagrade under så lång tid som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna samlades in för. När personuppgifter inte längre behöver vara lagrade, blir de raderade (gallring). Detta gäller dock enbart om vi inte behöver lagra dem längre på grund av en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt gällande lagstiftning). Vi går igenom de personuppgifter vi lagrar i våra olika lagringsplatser och gallrar personuppgifter med jämna mellanrum samt vid behov (i enlighet med principen om lagringsminimering).

Delning av personuppgifter

Myndigheter: Om det är nödvändigt för oss att dela personuppgifter till myndigheter för att besvara legala förfrågningar, förebygga, upptäcka, förhindra eller utreda brott, missbruk, bedrägeri eller annan brottslig handling eller för att skydda våra intressen, kan vi dela personuppgifter som vi är ansvariga över med relevanta myndigheter. 

Personuppgiftsbiträden: Vi kan anlita olika personuppgiftsbiträden för att tillvarata våra rättsliga intressen, underhålla samt förbättra våra tjänster och Plattformen, fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser, upptäcka och förebygga tekniska-, drifts- eller säkerhetsproblem. Till exempel anlitar vi personuppgiftsbiträden i egenskap av webbutvecklare, hosstingleverantör, tredjepartapplikationer och tredjepartssystem m.fl. Innan vi delar några personuppgifter som vi är ansvariga över med en sådan anlitad aktör, ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med sådant personuppgiftsbiträde, i enlighet med bestämmelserna i GDPR (alternativt SCC om personuppgiftsbiträdet befinner sig utanför EU/EES), för att säkerställa en säker och korrekt behandling av personuppgifterna. 

Partner: När en Kund köper Tjänster/Produkter genom Plattformen som tillhandahålls av vår Partner, kan vi dela kunduppgifterna inklusive personuppgifterna till Partnern, för att Partnern ska kunna fullgöra leveransen till Kunden. Partnern får enbart behandla Kundens uppgifter (såsom identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, leveransinformation) för att fullgöra avtalet med Kunden. Vi är personuppgiftsansvariga för samtliga kunduppgifter och Partnern agerar i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde.

Organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder

För att skydda de personuppgifter vi behandlar mot intrång, missbruk, förlust, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för integriteten (enligt principen om integritet och konfidentialitet), implementerar vi olika organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. 

Till exempel är alla register och system som används inom verksamheten skyddade med lösenord samt tvåstegsverifiering när det är möjligt. Lösenord byts även regelbundet (årligen) samt vid behov.

Vidare är det enbart behöriga medarbetare som har tillgång till lösenorden, och systemen/register används enbart i den mån det är nödvändigt. 

Dessutom har vi upprättat olika interna rutiner, som vi följer för att säkerställa en säker behandling av personuppgifter som sker i enlighet med bestämmelserna i GDPR. Samtliga medarbetare följer de interna rutinerna vid behandlingen av personuppgifter. 

Vi ingår även personuppgiftsbiträdesavtal med andra aktörer/personer som vi anlitar eller på något annat sätt samarbetar med, innan vi delar några personuppgifter som vi är ansvariga över. Detta sker för att uppfylla kraven i artikel 28 GDPR samt för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet åtar sig ansvar och skyldighet att behandla personuppgifterna i enlighet med GDPR. 

Rättigheter enligt GDPR

Du har enligt GDPR rätt att, under vissa förutsättningar, begära nedan angivna åtgärder avseende dina personuppgifter:  

 • rätt att få tillgång till sina personuppgifter,
 • rätt att få felaktiga personuppgifter rättade,
 • rätt att få dina personuppgifter raderade,
 • rätt att begära begränsning av behandlingen,
 • rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet,
 • rätt att flytta sina personuppgifter (dataportabilitet),
 • rätt att invända mot att personuppgifterna användas för direktmarknadsföring och profilering,
 • rätt att få information om eventuellt dataintrång samt personuppgiftsincident som rör den registrerades personuppgifter.

Du är välkommen att kontakta Evelyn Piros, evelyn@uniquepartyplanning.se, som är vår kontaktperson för personuppgiftsärenden, om du önskar påkalla någon av ovan nämnda rättigheter. Vissa av rättigheterna gäller dock enbart i vissa situationer enligt GDPR och enbart om det är möjligt och/eller lagligt för oss att genomföra din begäran. 

Ändringar

Innehållet i denna integritetspolicy kontrolleras minst en gång per år samt vid behov, för att säkerställa att informationen är uppdaterad. Användare av Plattformen rekommenderas även att hålla sig uppdaterad avseende villkor och policys som vid var tid finns publicerade på Plattformen. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid publicerad på Plattformen. 

Personuppgiftsincidenter

Personuppgiftsincidenter kan uppstå på olika sätt, och utgörs av sådana situationer som leder till att vi förlorar kontrollen över behandlade personuppgifter. När det krävs enligt GDPR, ska vi anmäla sådana incidenter till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar. Vi registrerar, utreder och loggför inträffade incidenter internt. När det krävs enligt GDPR, ska vi även meddela de registrerade som berörs av inträffade personuppgiftsincidenter.

Klagomål

Vi värnar om din integritet och din rätt till privatliv. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta vår kontaktperson för personuppgiftsärenden, för att vi på bästa sätt ska kunna beakta dina invändningar och försöka åtgärda eventuella missnöjen samt förbättra våra behandlingsprocesser. Du har också rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten i Sverige.

V.1 04.07.2021

Cookiepolicy
Cookies som används på Plattformen, kan göra att vi får tillgång till information om användarna. Exempelvis lokaliseringsuppgifter och övrig användarinformation som tillhandahålls av tredjepartstjänster (bland annat Google Analytics och Google Search Console). Cookies används bland annat för att förbättra din användarupplevelse av Plattformen. Mer information om hur Plattformen använder cookies finns att läsa i vår cookiepolicy: uniquepartyplanning.se/terms-conditions/#tab_privacy-policy.

 

Use of Cookies
This cookie policy (“Policy”) describes what cookies are and how and they’re being used by the uniquepartyplanning.se website (“Website” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”). This Policy is a legally binding agreement between you (“User”, “you” or “your”) and this Website operator (“Operator”, “we”, “us” or “our”). You should read this Policy so you can understand the types of cookies we use, the information we collect using cookies and how that information is used. It also describes the choices available to you regarding accepting or declining the use of cookies. For further information on how we use, store and keep your personal data secure, see our privacy policy.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored in text files that are saved on your computer or other devices when websites are loaded in a browser. They are widely used to remember you and your preferences, either for a single visit (through a “session cookie”) or for multiple repeat visits (using a “persistent cookie”).

Session cookies are temporary cookies that are used during the course of your visit to the Website, and they expire when you close the web browser.

Persistent cookies are used to remember your preferences within our Website and remain on your desktop or mobile device even after you close your browser or restart your computer. They ensure a consistent and efficient experience for you while visiting the Website and Services.

Cookies may be set by the Website (“first-party cookies”), or by third parties, such as those who serve content or provide advertising or analytics services on the Website (“third party cookies”). These third parties can recognize you when you visit our website and also when you visit certain other websites. You may learn more about cookies and how they work in this guide.

What type of cookies do we use?

Necessary cookies

Necessary cookies allow us to offer you the best possible experience when accessing and navigating through our Website and using its features. For example, these cookies let us recognize that you have created an account and have logged into that account to access the content.

Functionality cookies

Functionality cookies let us operate the Website and Services in accordance with the choices you make. For example, we will recognize your username and remember how you customized the Website and Services during future visits.

Analytical cookies

These cookies enable us and third party services to collect aggregated data for statistical purposes on how our visitors use the Website. These cookies do not contain personal information such as names and email addresses and are used to help us improve your user experience of the Website.

Social media cookies

Third party cookies from social media sites (such as Facebook, Twitter, etc) let us track social network users when they visit or use the Website and Services, or share content, by using a tagging mechanism provided by those social networks.

These cookies are also used for event tracking and remarketing purposes. Any data collected with these tags will be used in accordance with our and social networks’ privacy policies. We will not collect or share any personally identifiable information from the user.

What are your cookie options?

If you don’t like the idea of cookies or certain types of cookies, you can change your browser’s settings to delete cookies that have already been set and to not accept new cookies. Visit internetcookies.com to learn more about how to do this.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Policy or its terms relating to the Website and Services at any time, effective upon posting of an updated version of this Policy on the Website. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. Continued use of the Website and Services after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Acceptance of this policy

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to access or use the Website and Services. 

Contacting us

If you would like to contact us to understand more about this Policy or wish to contact us concerning any matter relating to our use of cookies, you may do so via the contact form or write an email to info@uniquepartyplanning.se.

v1. 2021.10.01

Google Analytics and Other Cookies in use

Name: _ga

Content: GA1.1.2011893371.1642677760

Domain: .uniquepartyplanning.se

Path: /

Send for: Same-site connections only

Created: /

Expires: After 2 years

Purpose: Site optimization

Name: _ga_5HMMWH0K0F

Content: GS1.1.1642677760.1.0.1642677760.0

Domain: .uniquepartyplanning.se

Path: /

Send for: Same-site connections only

Created: /

Expires: After 2 years 

Purpose: Site optimization

Name: hu-consent

Content: {“consent”:true,”consentLevel”:2,”consentID”:”e46d02c6-b174-424d-ab31-3b52371feed7″,”categories”:{“1″:true,”2″:true,”3″:true,”4″:false},”expiry”:365,”timestamp”:1642677829353,”blocking”:{“blocked”:0,”allowed”:0,”blockedServices”:[],”allowedServices”:[]}}

Domain: .uniquepartyplanning.se

Path: /

Send for: Same-site connections only

Created: /

Expires: After 1 years 

Purpose: Consent pop-up for site visitors.